പട്ടികജാതി/വർഗ/പിന്നാക്ക വിദ്യാർഥികളുടെ ഇ-ഗ്രാന്റ്സ്

post


പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നാക്ക വിഭാഗ വിദ്യാർഥികളുടെ 2018-19 മുതൽ 2020-21 വരെയുള്ള ഇ-ഗ്രാന്റ്‌സ് പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകളുടെ സമയപരിധി അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയും ക്ലെയിമുകൾ ലഭിക്കാനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസുകളിൽ ഒക്‌ടോബർ 31 വരെ നേരിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഈ തീയതിക്കു ശേഷം അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കില്ല.