മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം: സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം

post

മെഡിക്കൽ/മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്നതും മാതാവിനെയോ പിതാവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുവരെയുമോ നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായ പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം. www.egrantz.kerala.gov.in മുഖേന ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.

ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് 3.0 പോർട്ടലിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗരേഖ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 10. കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 2.5 ലക്ഷത്തിന് താഴെയാവണം. കൂടുതൽവിവരങ്ങൾക്ക്: വെബ്സൈറ്റ് – www.egrantz.kerala.gov.in, www.bcdd.kerala.gov.in. ഇ-മെയിൽ- bcddkerala@gmail.com. ഫോൺ- 0471-2727379.