പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവ, ശുപാർശിത ക്രിസ്റ്റ്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദേശ പഠനത്തിന് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്‌പ

post

സംസ്ഥാന പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവ ശുപാർശിത വിഭാഗ വികസന കോർപറേഷൻ മുഖേന പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവർക്കും, പട്ടികജാതിയിലേക്കു ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടവരുമായ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിദേശ പഠനത്തിനായി 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്കിൽ വായ്‌പ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി വരുന്നു.

വാർഷിക വരുമാനം 2.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് 3.5% പലിശ നിരക്കിലും, ആൺകുട്ടികൾക്ക് 4 % പലിശ നിരക്കിലും, വാർഷിക വരുമാനം 2.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് 4 .5% പലിശ നിരക്കിലും, ആൺകുട്ടികൾക്ക് 5 % പലിശ നിരക്കിലും 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ ലഭിക്കും. പഠനം കഴിഞ്ഞു ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചടവ് ആരംഭിച്ചാൽ മതിയാകും.

പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നാക്ക വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിലവിൽ വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ ഉന്നതപഠനം നടത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.