തൊഴിലധിഷ്ഠിത കംമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകൾ

post

എൽ.ബി.എസ് സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആന്റ് ടെക്നോളജിയുടെ പൂജപ്പുരയിലുള്ള എൽ ബി എസ് ഐറ്റി ഡബ്ല്യൂ കാമ്പസിലെ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ Data Entry And Office Automation (ഇംഗ്ലീഷ് ആന്റ് മലയാളം) കോഴ്സിന്റെ പുതിയ ബാച്ച് ആരംഭിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 10 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. കോഴ്സ് സമയം, ഫീസ് മുതലായ വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് www.lbscentre.kerala.gov.in സന്ദർശിക്കുക. ഫോൺ- 0471-2560333.