കേരളത്തിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഹരിത കർമ്മസേന അംഗങ്ങൾ മാതൃക

post

കേരളത്തിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഹരിത കർമ്മസേന അംഗങ്ങൾ മാതൃകയെന്ന് സ്പീക്കർ എ.എൻ ഷംസീർ. കുന്നുമ്മൽ ബ്ലോക്ക് തല ഹരിത കർമ്മസേന സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി കാക്കുന്നത് പട്ടാളക്കാരാണെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി കാക്കുന്ന സേനയാണ് ഹരിത കർമ്മ സേന. ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്ക്കരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുബോധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നിരവധി പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാലിന്യ നിർമാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണ്ഡലത്തിൽ കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും സ്പീക്കർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ച്ചവെച്ച പഞ്ചായത്തുകളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന അവതരണം, സംശയ നിവാരണം, ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ച, വിവിധ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവയും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു.