സെറ്റ് പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

post

2023 ജനുവരി 22നു നടത്തിയ സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിന്റെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇത് പി.ആർ.ഡിയുടെ www.prd.kerala.gov.in, എൽ.ബി.എസിന്റെ www.lbscentre.kerala.gov.in എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

ആകെ 21905 പേർ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 4054 പേർ വിജയിച്ചു. ആകെ വിജയശതമാനം 18.51 ആണ്. പാസായവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഡയറക്ടർ, എൽ.ബി.എസ്. സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി, പാളയം, തിരുവനന്തപുരം-33 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. അപേക്ഷാഫോം മാർച്ച് 10 മുതൽ വെബ് സൈറ്റിൽ (www.lbscentre.kerala.gov.in) ലഭിക്കും. കൂടിതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471-2560311, 312, 313, 314.