കേരള സ്‌കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോൺഗ്രസ് ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ തിരുവനന്തപുരത്ത്

post

സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പരിശീലന സമിതി (എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി.) കേരളയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരള സ്‌കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിക്കും. ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 3 വരെ കോവളം കേരള ആർട്‌സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഭരണകർത്താക്കൾ, നയരൂപീകരണ വിദഗ്ധർ, അധ്യാപകർ, അധ്യാപക പരിശീലകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, രക്ഷാകർത്താക്കൾ, വിദ്യാഭ്യാസ തൽപരർ എന്നിവർക്ക് ഒത്തുചേരാനും സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ നൂതന പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനും കേരള സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കോൺഗ്രസ് വേദിയാകുമെന്നും മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു.


കേരളത്തിന് പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ തത്പരരായ എല്ലാവരുടേയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ദൗത്യം. സഫലമാക്കാൻ കേരള സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ഗുണപരമായ ഇടപെടലുകൾ ആണ് ഫോക്കൽ തീം. എഡ്യൂക്കേഷൻ കോൺഗ്രസിലെ പ്ലീനറി സെഷനുകളിൽ ദേശീയ അന്തർദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.


ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളേയും അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഗുണപരമായ ഇടപെടലുകൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക, സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നയരൂപീകരണത്തിനും തീരുമാനങ്ങൾക്കും സഹായകരമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കുക, കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഗുണപരമായ ഇടപെടലുകളും നടപടികളും വ്യാപിപ്പിക്കുക, നല്ല പഠന-ബോധന മാതൃകകളും നവീകരണ ശ്രമങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കാൻ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവസരം നൽകുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.