ഡി.ഫാം പാർട്ട് I റഗുലർ, സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 17 മുതൽ

post

മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന ഡി.ഫാം പാർട്ട് I റഗുലർ പരീക്ഷ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കോളേജുകളിൽ ഏപ്രിൽ 17 മുതൽ നടത്തും. പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട അപേക്ഷകർ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള ഫീസ് അടച്ച് പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ മാർച്ച് 17ന് മുമ്പായി ബന്ധപ്പെട്ട കോളേജുകളിൽ സമർപ്പിക്കണം. ഡി.ഫാം പാർട്ട് I സപ്ലമെന്ററി പരീക്ഷയും ഏപ്രിൽ 17ന് തുടങ്ങും. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട അപേക്ഷകർ ഫീസ് അടച്ച് പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ മാർച്ച് 24ന് മുമ്പ് കോളേജുകളിൽ സമർപ്പിക്കണം. അതാത് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് റഗുലർ പരീക്ഷക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ മാർച്ച് 21നും സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ മാർച്ച് 28നും മുമ്പ് ചെയർപേഴ്സൺ, ബോർഡ് ഓഫ് ഡി.ഫാം എക്സാമിനേഷൻസ്, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, തിരുവനന്തപുരം-11 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം എസ്.എസ്.എൽ.സി ബുക്കിന്റെ പേര് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന പകർപ്പ് വയ്ക്കണം. വിശദവിവരങ്ങൾ www.dme.kerala.gov.in ൽ നിന്നും വിവിധ ഫാർമസി കോളേജുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കും.