ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചു

post

കാക്കനാട് എൻഎഫ്എസ്എ ഗോഡൗണിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഏകദേശം 1200 ക്വിൻറൽ കേടായ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി വിറ്റഴിക്കുന്നതിന് മുദ്രവച്ച കവറിൽ ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചു. ക്വട്ടേഷൻ സപ്ലൈകോ എറണാകുളം ഡിപ്പോ മാനേജർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജനുവരി 30 വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കണയന്നൂർ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ 9188527372, എറണാകുളം ഡിപ്പോ മാനേജർ 9495359427