ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയിലൂടെ വൈദ്യുത കുടിശ്ശികയിൽ ഇളവ് നേടാം

post

വൈദ്യുതി ബിൽ കുടിശിക പലിശയിളവോടെ തീർക്കാൻ കെ.എസ്.ഇ.ബി.യുടെ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി. 2 വർഷത്തിനുമേൽ പഴക്കമുള്ള കുടിശികളാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ തീർപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുക. റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതോ കോടതി വ്യവഹാരത്തിലുള്ളതോ ആയ കുടിശികകളും തീർപ്പാക്കാം. ലോ ടെൻഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അതത് സെക്ഷൻ ഓഫീസിലും ഹൈ ടെൻഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ റവന്യൂ കാര്യാലയത്തിലുമാണ് സേവനം ലഭ്യമാവുക.

15 വർഷത്തിന് മുകളിലുള്ള കുടിശികകൾക്ക് പലിശ 4%. 5 മുതൽ 15 വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള കുടിശികകൾക്ക് പലിശ 5%. 2 മുതൽ 5 വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള കുടിശികൾക്ക് പലിശ 6%. വൈദ്യുതി കുടിശികകൾക്ക് ഉള്ള പലിശകൾ 6 തവണയായി അടയ്ക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. മുഴുവൻ വൈദ്യുതി കുടിശികയും പലിശയുൾപ്പെടെ ഒറ്റത്തവണയായി തീർപ്പാക്കിയാൽ ആകെ പലിശ തുകയിൽ 2% അധിക ഇളവും ലഭിക്കും. വിവരങ്ങൾക്ക് kseb.in