തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിൽ സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷാ പരിശീലനം

post

കേരളസർക്കാർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിൽ നടത്തുന്ന സിവിൽ സർവീസസ് (പ്രിലിമിനറി) പരീക്ഷ പരിശീലനത്തിന്റെ 83ാമത് ബാച്ചിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി നവംബർ 30 വരെ നീട്ടി. അപേക്ഷകൾ നേരിട്ടോ ഓൺലൈനായോ നൽകാം.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാൻ www.univcsc.com സന്ദർശിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. നേരിട്ട് അപേക്ഷ നൽകാൻ ബോട്ടണി ബ്ലോക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി എസ് സി സി ഓഫീസിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ഫോറം വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷകൾ നവംബർ 30 വരെ സ്വീകരിക്കും. ഫോൺ: 6238657722, 8075203646.