കെടാവിളക്ക് സ്കേളർഷിപ്പ് പദ്ധതി: സ്കൂളുകൾക്ക് 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

post

സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ/ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒ.ബി.സി വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾക്ക് പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് മുഖേന സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിക്കുന്ന 'കെടാവിളക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി' പ്രകാരം സ്കൂളുകൾക്ക്  ഡിസംബർ 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. പദ്ധതി വിജ്ഞാപനം www.egrantz.kerala.gov.in, www.bcdd.kerala.gov.in എന്നിവയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ മേഖലാ ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെടണം.