കരാര്‍ നിയമനം

post

കേരള സംസ്ഥാന റിമോട്ട് സെന്‍സിംഗ് ആന്റ് എന്‍വയോണ്‍മെന്റ് സെന്റര്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ ഏജന്‍സികളുടെ സമയബന്ധിത പ്രോജക്ടുകളിലേക്ക് കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

പ്രോജക്ട് സയന്റിസ്റ്റ് (ഒഴിവ് 18)  യോഗ്യത: ജിയോ-ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്സ് (8)/ ജിയോളജി/ ജിയോ ഫിസിക്സ്(5), ജോഗ്രഫി(5) എന്നിവയില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും റിമോട്ട് സെന്‍സിംഗ് ആന്റ് ജി.ഐ.എസില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയവും.

ജി.ഐ.എസ്.ടെക്നീഷ്യന്‍ (ഒഴിവ് 8)  യോഗ്യത: സിവില്‍ ഡിപ്ലോമ/ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഐ.റ്റി.ഐ. സര്‍വ്വെയര്‍/ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍/ സയന്‍സില്‍ ബിരുദവും ജി.ഐ.എസില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും.

പ്രോഗ്രാമര്‍ (ഒഴിവ് 3) യോഗ്യത: 60 ശതമാനം മാര്‍ക്കോ തുല്യമായ ഗ്രേഡിലോ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള് ബി.ഇ/ ബി.ടെക് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്/ ഐ.റ്റി. അല്ലെങ്കില്‍ എം.സി.എ/ എം.എസ്സി.(കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്) ബിരുദം.  രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും.

08.10.2021ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന് മുമ്പ് ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.  വിലാസം: www.ksrec.kerala.gov.in.