നമ്മൾ നമുക്കായി

കേരള പുനർനിർമാണം ദുരന്തപ്രതിരോധ ക്ഷമതയുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ നമുക്കൊരുമിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് :pcp.rebuild.kerala.gov.in