ആന്റിഫേക്ക് ന്യൂസ് ഡിവിഷൻ കേരളം

വ്യാജ വാർത്തകൾ ഒരുക്കുന്നവർ, പങ്കുവയ്ക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക . മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷയും, പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് :ആന്റിഫേക്ക് ന്യൂസ് ഡിവിഷൻ കേരളം