ചേപ്പാട്- കായംകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അടച്ചിടും

post

ആലപ്പുഴ ചേപ്പാട്- കായംകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള ലെവൽ ക്രോസ് നം. 146 ( എരുവ ഗേറ്റ്) ഒക്ടോബർ 27ന് വൈകിട്ട് ആറു വരെ അറ്റകുറ്റ പണികൾക്കായി അടച്ചിടും. വാഹനങ്ങൾ ലെവൽ ക്രോസ് നം. 147 (തൊണ്ടിയത്ത് ഗേറ്റ് ) വഴി പോകണം.