കെയർ ഹോം പദ്ധതിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 2200 വീടുകൾ സൗജന്യമായി നിർമിച്ചു നൽകി

post

കോഴിക്കോട്: കെയർ ഹോം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ സഹകരണ മേഖലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 2200 വീടുകൾ സൗജന്യമായി നിർമിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സഹകരണ രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.എൻ വാസവൻ. ചങ്ങരോത്ത് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വഴി വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ നടത്തി വരുന്നത്. സഹകരണ ബാങ്കിൽ അംഗത്വമുളള സഹകാരിക്ക് ഗുരുതര രോഗം ബാധിച്ചാൽ ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ 50,000 രൂപയും വായ്പയെടുത്ത ആളാണെങ്കിൽ 1.25 ലക്ഷം രൂപയും ചികിത്സാ സഹായമായി ലഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സാധാരണക്കാരന് ആശ്വാസത്തിന്റെ കൈത്താങ്ങാവുകയാണ് സഹകരണ മേഖല. വരുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ സഹകരണ മേഖലയുടെ സമഗ്ര പുരോഗതി ഉറപ്പാക്കുന്ന സഹകരണ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സഹകരണ മേഖലയിൽ കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തി എല്ലാവർക്കും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് സഹകരണ ബാങ്കുകളെ മാറ്റിയതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.